KUMPULAN KERJA TEKNIKAL (KKT)

Laman Utama > Program Pemakanan > Polisi Standard & Standard Pemakanan > Kumpulan Kerja Teknikal (KKT)

KUMPULAN KERJA TEKNIKAL LATIHAN

 • Mengenalpasti keperluan latihan pemakanan berpandukan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia 2006-2015 untuk agensi-agensi yang berkaitan.
 • Membentuk dan mengenalpasti modul latihan pemakanan dari semasa ke semasa.
 • Bertindak sebagai pakar rujuk dalam latihan pemakanan di peringkat kebangsaan.

KEAHLIAN

Ahli-ahli KKT Latihan Pemakanan terdiri daripada wakil-wakil daripada pelbagai Kementerian dan agensi yang berkaitan dengan pemakanan. Berikut merupakan ahli-ahli KKT Penyelidikan Pemakanan:

Pengerusi : Prof. Dr. Khor Geok Lin (IMU)
Setiausaha : Puan Rozalina Ismail (Bahagian Pemakanan, KKM)

Pertanyaan lanjut, sila hubungi:
Puan Rozalina Ismail
rozalina.ismail@moh.gov.my
03-88924467

KUMPULAN KERJA TEKNIKAL GARIS PANDUAN

 • Mengkaji dan menyemak semula garis panduan sedia ada dari semasa ke semasa.
 • Menyediakan garis panduan pemakanan yang baru untuk semua kumpulan umur.
 • Memantau dan menilai penggunaan setiap garis panduan yang telah dibentuk.

KEAHLIAN

Ahli-ahli KKT GP Pemakanan adalah seperti berikut:

Pengerusi : Prof. Dr. Mohd Ismail Noor (UiTM)
Setiausaha : Cik Gui Shir Ley (Bahagian Pemakanan, KKM)

Pertanyaan lanjut, sila hubungi:
Cik Gui Shir Ley
guishirley@moh.gov.my
03-88924460

KUMPULAN KERJA TEKNIKAL PENYELIDIKAN

 • Mengenal pasti prioriti penyelidikan berkaitan dengan isu pemakanan yang dijalankan di peringkat kebangsaan.
 • Merancang, menilai dan memperakukan projek penyelidikan berkaitan pemakanan yang dibiayai oleh Kementerian Kesihatan Kesihatan dan akan dijalankan di peringkat kebangsaan.
 • Memantau pelaksanaan projek penyelidikan peringkat kebangsaan berkaitan pemakanan yang telah diperakukan.
 • Mewujudkan pangkalan data kumpulan penyelidik dalam bidang pemakanan.
 • Mendokumentasikan semua penyelidikan, hasil-hasil kajian atau laporan berkaitan dengan pemakanan dalam negara.

KEAHLIAN

Ahli-ahli KKT Penyelidikan  Pemakanan terdiri daripada wakil-wakil daripada pelbagai Kementerian dan agensi yang berkaitan dengan pemakanan. Berikut merupakan ahli-ahli KKT Penyelidikan Pemakanan:

Pengerusi : Dr. Wan Nazaimoon Wan Mohamud (IMR)
Naib Pengerusi : Cik Rusidah Selamat (Bahagian Pemakanan, KKM)
Setiausaha : Norlida Zulkafly (Bahagian Pemakanan, KKM)

Pertanyaan lanjut, sila hubungi:
Puan Norlida Zulkafly
norlida_zulkafly@moh.gov.my
03-88924466

KUMPULAN KERJA TEKNIKAL PROMOSI

 • Memperkukuhkan aktiviti-aktiviti promosi pemakanan yang digariskan di bawah Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia.
 • Mewujudkan dan mengukuhkan perkongsian pintar pelbagai sektor (agensi/ industri, NGO, Badan Profesional dan pihak berkepentingan).
 • Memberi input teknikal aktiviti-aktiviti promosi pemakanan peringkat kebangsaan yang akan dilaksanakan oleh pelbagai sektor dan pihak berkepentingan.
 • Menjadi platform perbincangan, perkongsian dan penyebaran maklumat aktiviti promosi pemakanan.
 • Memberi input teknikal aktiviti-aktiviti promosi pemakanan peringkat kebangsaan yang akan dilaksanakan oleh pelbagai sektor dan pihak berkepentingan.
 • Menjadi platform perbincangan, perkongsian dan penyebaran maklumat aktiviti promosi pemakanan.

KEAHLIAN BAGI TEMPOH 2011-2013

Ahli-ahli KKT Promosi Pemakanan terdiri daripada wakil-wakil daripada pelbagai Kementerian dan agensi yang berkaitan dengan pemakanan. Berikut merupakan ahli-ahli KKT Penyelidikan Pemakanan:

Pengerusi : Rusidah Selamat (Bahagian Pemakanan, KKM)
Setiausaha : Surainee Wahab (Bahagian Pemakanan, KKM)

Pertanyaan lanjut, sila hubungi:
Puan Khairul Zarina Mohd Yusop
khairul_zarina@moh.gov.my
03-8892 4513