Kumpulan Kerja Teknikal Garis Panduan Pemakanan (KKT)

Terdapat 6 KKT di bawah Jawatankuasa Penyelaras Kebangsaan untuk Makanan & Pemakanan (NCCFN) telah ditubuhkan. Ianya berperanan sebagai platform perbincangan dan advokasi di peringkat inter-agensi bagi membantu pelaksanaan program-program pemakanan serta aktiviti yang dirancang di bawah Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia (NPANM).  KKT  tersebut adalah seperti berikut:

 • Kumpulan Kerja Teknikal (KKT) Dasar Pemakanan
 • Kumpulan Kerja Teknikal (KKT) Garis Panduan Pemakanan
 • Kumpulan Kerja Teknikal (KKT) Penyelidikan Pemakanan
 • Kumpulan Kerja Teknikal (KKT) Latihan Pemakanan
 • Kumpulan Kerja Teknikal (KKT) Advokasi Pemakanan
 • Kumpulan Kerja Teknikal (KKT) Sekuriti Makanan dan Pemakanan
TERMA RUJUKAN

Terma Rujukan KKT Dasar Pemakanan

 1. Mengkaji dan menyemak semula dasar-dasar negara agar selari dengan perkembangan dasar-dasar dan isu pemakanan di peringkat kebangsaan, serantau dan/atau global.
 2. Mengkaji dasar-dasar di peringkat global dan serantau yang melibatkan kepentingan pemakanan negara dan memastikannya selaras dengan pendirian dan dasar negara.
 3. Memberi usul/  input dalam penyediaan/ penggubalan/ semakan dasar-dasar berkaitan pemakanan yang melibatkan kerjasama inter dan intra agensi.
 4. Memantau status usul/input berkaitan pemakanan yang telah dikemukakan dalam semakan/ penyediaan/ penggubalan dasar-dasar kementerian atau agensi berkaitan.

Terma Rujukan KKT Garis Panduan Pemakanan

 1. Mengkaji dan mengemaskini Panduan Diet Malaysia (2010) dan saranan pengambilan nutrien (RNI) 2017 sedia ada dari masa ke semasa.
 2. Menyediakan panduan diet malaysia yang baru mengikut kumpulan umur dan kumpulan khusus yang terpilih.
 3. Membincangkan isu-isu teknikal berkaitan dengan panduan pemakanan dan memberi saranan yang bersesuaian

Terma Rujukan KKT Penyelidikan Pemakanan

 1. Mengenal pasti prioriti penyelidikan berkaitan dengan isu pemakanan yang dijalankan di peringkat kebangsaan.
 2. Mengumpulkan hasil-hasil kajian/ penyelidikan atau laporan berkaitan dengan pemakanan dalam negara. 
 3. Memberi input teknikal projek-projek penyelidikan berkaitan pemakanan di peringkat kebangsaan, sekiranya perlu.
 4. Menyelaraskan perkongsian hasil-hasil kajian/ penyelidikan pemakanan yang dijalankan di peringkat kebangsaan.
 5. Mengumpulkan maklumat/ data senarai penyelidik dalam bidang pemakanan.

Terma Rujukan KKT Latihan Pemakanan

 1. Mengenal pasti prioriti latihan pemakanan yang diperlukan oleh pelbagai agensi
 2. Mengintegrasikan komponen pemakanan ke dalam modul-modul latihan pelbagai agensi yang berkaitan 
 3. Membentuk modul latihan atas talian untuk pelbagai agensi yang berkaitan
 4. Membentuk pangkalan data modul latihan pemakanan.

Terma Rujukan KKT Advokasi Pemakanan

 1. Memperkukuhkan aktiviti-aktiviti advokasi pemakanan yang digariskan di bawah Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia
 2. Mewujudkan dan mengukuhkan perkongsian pintar pelbagai sektor (seperti agensi/industri makanan dan minuman, NGO, badan profesional, kementerian dan ahli akademik, dan peruncit) dan pihak berkepentingan yang lain.
 3. Memberi input bagi aktiviti-aktiviti advokasi pemakanan peringkat kebangsaan yang dilaksanakan oleh pelbagai sektor dan pihak berkepentingan.
 4. Menjadi platform perbincangan, perkongsian dan penyebaran maklumat aktiviti advokasi pemakanan.
 5. Mempertingkatkan kaedah penyampaian maklumat pemakanan yang efektif.
 6. Mengenalpasti dan membangunkan aktiviti/bentuk advokasi yang selari dengan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia.

Terma Rujukan KKT Sekuriti Makanan dan Pemakanan

 1. Menjadi platform perbincangan pelbagai kementerian dan agensi yang terlibat dalam sistem makanan ke arah menyokong sekuriti makanan dan pemakanan untuk penduduk
 2. Bertindak sebagai pakar rujuk dalam perancangan pengeluaran makanan penduduk selari dengan Saranan Keperluan Nutrien (RNI) dan Panduan Diet Malaysia.
 3. Menilai dan memantau indikator-indikator yang berkaitan dengan sekuriti makanan dan pemakanan dalam Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia (NPANM)  III, 2016-2025.
 4. Mengenal pasti strategi bagi membantu golongan rentan dalam memenuhi keperluan amalan makan secara sihat
 5. Mengintegrasikan pertimbangan komponen pemakanan dalam program/ aktiviti bantuan sosial (social safety net).
 6. Menyokong usaha pencegahan pembaziran makanan melalui amalan makan secara sihat.