Jawatankuasa Penyelaras Kebangsaan Untuk Makanan Dan Pemakanan (NCCFN)

PENGENALAN

Jawatankuasa Penyelaras Kebangsaan untuk Makanan dan Pemakanan (NCCFN) merupakan platform perbincangan dan penyelarasan di antara pelbagai kementerian dan agensi berkaitan pemakanan dalam negara. Jawatankuasa ini juga merupakan pemantau kepada Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia (NPANM) dan bertindak sebagai penasihat kepada Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan (MKMPK). NCCFN dipengerusikan oleh YBhg. Timbalan Ketua Pengarah Kesihtan (Kesihatan Awam).

BIDANG TUGAS
 1. Membincangkan isu-isu berkaitan pemakanan yang memerlukan penglibatan dari pelbagai sektor.
 2. Memastikan pemantauan dan penilaian berterusan terhadap perlaksanaan aktiviti-aktiviti di bawah Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia, kumpulan-kumpulan kerja teknikal pemakanan serta badan-badan profesional yang berkaitan.
 3. Menyelia semakan Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia dan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia.
 4. Mengenal pasti keperluan untuk penambahan kumpulan kerja teknikal pemakanan (sekiranya ada).
 5. Mengenal pasti dasar, program dan aktiviti sedia ada di pelbagai sektor kerajaan dan bukan kerajaan yang boleh diintegrasikan dengan komponen pemakanan agar pendekatan NBOS boleh dilaksanakan. Ini bagi mengoptimumkan penggunaan sumber manusia dan kewangan dalam perlaksanaan aktiviti berkaitan pemakanan.
 6. Mengeluarkan syor-syor berkaitan isu pemakanan untuk pertimbangan Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan.
 7. Mendapatkan sumber yang perlu dan sokongan dari pelbagai sektor dalam memastikan perlaksanaan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia.
KEAHLIAN
  1. Pengarah
   Bahagian Kawalan Penyakit
   Kementerian Kesihatan Malaysia
  2. Pengarah
   Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga

Kementerian Kesihatan Malaysia

  1. Pengarah Kanan
   Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan
   Kementerian Kesihatan Malaysia
  2. Pengarah
   Bahagian Perkembangan Kesihatan Awam
   Kementerian Kesihatan Malaysia
  3. Pengarah
   Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu
   Kementerian Kesihatan Malaysia
  4. Pengarah
   Bahagian Pendidikan Kesihatan
   Kementerian Kesihatan Malaysia
  5. Pengarah
   Bahagian Kejururawatan
   Kementerian Kesihatan Malaysia
  6. Pengarah
   Institut Penyelidikan Perubatan
   Kementerian Kesihatan Malaysia
  7. Pengarah
   Institut Kesihatan Umum
   Kementerian Kesihatan Malaysia
  8. Pengarah
   Bahagian Perkhidmatan Sosial
   Unit Perancang Ekonomi (EPU)
   Jabatan Perdana Menteri
  9. Pengarah
   Bahagian Kesejahteraan Rakyat
   Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
   Jabatan Perdana Menteri
  10. Pengarah
   Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
   Kementerian Pendidikan Malaysia
  11. Pengarah
   Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan
   Sekolah Kecemerlangan
   Kementerian Pendidikan Malaysia
  12. Pengarah
   Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
   Kementerian Pendidikan Malaysia
  13. Pengarah
   Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT
   Jabatan Pendidikan Tinggi
  14. Setiausaha Bahagian
   Bahagian Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
   Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
  15. Setiausaha Bahagian
   Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik
   Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
  16. Setiausaha Bahagian
   Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan (ITTP)
   Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
  17. Setiausaha Bahagian
   Bahagian Industri Asas Tani (IAT)
   Kementeria Pertanian dan Industri Makanan
  18. Pengarah Kanan
   Bahagian Galakan Pasaran Dalam Negara dan Pemasaran Online
   Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
   Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
  19. Pengarah
   Pusat Penyelidikan Sains Teknologi Makanan
   Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
  20. Pengarah
   Pusat Komunikasi Korporat dan Kualiti
   Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
   Persiaran MARDI – UPM
  21. Setiausaha Bahagian
   Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik
   Kementerian Belia dan Sukan
  22. Ketua Pengarah
   Jabatan Belia dan Sukan Negara
   Kementerian Belia dan Sukan
  23. Pengarah
   Bahagian Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan
   Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
  24. Pengarah
   Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik
   Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
  25. Pengarah
   Bahagian Perdagangan Dalam Negeri
   Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
  26. Setiausaha Bahagian
   Bahagian Perancangan Strategik
   Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia
  27. Pengarah
   Bahagian Perunding Kesihatan Persekitaran
   Jabatan Kerajaan Tempatan
  28. Pengarah
   Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan
   Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung (PLANMalaysia)
   Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
  29. Setiausaha Bahagian
   Bahagian Perancangan Strategik
   Kementerian Pembangunan Luar Bandar
  30. Pengarah
   Bahagian Pendidikan Awal
   Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
   Kementerian Pembangunan Luar Bandar
  31. Ketua Pengarah
   Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia
  32. Ketua Pengarah
   Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Malaysia
  33. Pensyarah
   Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
   Universiti Putra Malaysia
  34. Pensyarah
   Fakulti Sains Kesihatan
   Universiti Kebangsaan Malaysia
  35. Pensyarah
   Kulliyyah Sains Kesihatan Bersekutu
   Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
  36. Ketua Program Pemakanan dan Dietetik
   Pusat Pengajian Sains Kesihatan
   Universiti Sains Malaysia
  37. Pensyarah
   Fakulti Sains Kesihatan
   Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  38. Pensyarah
   School of Hospitality, Food and Leisure Management
   Taylor’s University (Lakeside Campus)
   No.1, Jalan Taylor’s
   47500 SUBANG JAYA
  39. Presiden
   Persatuan Pemakanan Malaysia (Nutrition Society of Malaysia,NSM)
  40. Presiden
   Malaysian Dietitians’ Association (MDA)
  41. Presiden
   Persekutuan Pekilang-pekilang Malaysia (FMM)
  42. Presiden
   Gabungan Persatuan-persatuan Pengguna-pengguna Malaysia (FOMCA)
PERTANYAAN LANJUT, SILA HUBUNGI

Puan Ain Hanani Bt Budiono
03-88924456
ainhanani@moh.gov.my