INISIATIF PEMERKASAAN PIBG BAGI MENANGANI MASALAH OBESITI DI KALANGAN MURID SEKOLAH: CARA HIDUP ANDA TERBAIK (C-HAT)

PENGENALAN

Program Pemerkasaan PIBG Bagi Menangani Masalah Obesiti di Kalangan Murid Sekolah yang juga dikenali sebagai Inisiatif C-HAT (Cara Hidup Anda Terbaik) adalah mandat daripada YBMK untuk dilaksanakan pada tahun 2016 – 2018. Ia merupakan hasil kolaborasi pintar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebagai salah satu strategi untuk menangani masalah obesiti dikalangan pelajar sekolah. Inisiatif ini menggunakan PIBG yang dilatih sebagai duta atau agen perubahan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti ke arah amalan pemakanan dan gaya hidup sihat sebagai satu usaha menangani masalah obesiti di sekolah. Taklimat dan latihan diadakan secara berfasa selama 3 tahun bermula 2016 – 2018 manakala pemantauan pelaksanaan aktiviti-aktiviti pemakanan dan gaya hidup sihat akan bermula pada tahun 2019. Inisiatif C-HAT (Cara Hidup Anda Terbaik) menggunakan PIBG yang dilatih sebagai duta atau agen perubahan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti ke arah amalan pemakanan dan gaya hidup sihat. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan inisiatif ini termasuklah meningkatkan pengetahuan dan kesedaran ibu bapa dan guru mengenai kepentingan pemakanan sihat dan aktiviti fizikal dan seterusnya menterjemahkan pengetahuan yang diperolehi dengan mengamal dan membudayakan amalan pemakanan sihat dan aktiviti fizikal secara berterusan di sekolah dan di luar sekolah. PIBG yang dilatih dapat mengeratkan hubungan, bertukar pandangan dan pendapat, membina keyakinan serta keupayaan untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti pemakanan dan kesihatan yang sesuai bagi menyampaikan maklumat kepada murid-murid sekolah. Taklimat dan latihan diadakan secara berfasa selama 3 tahun bermula 2016 – 2018 manakala pemantauan dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti pemakanan dan gaya hidup sihat akan bermula pada tahun 2019.

OBJEKTIF
  1. Membentuk murid yang sihat dan produktif melalui pembudayaan amalan gaya hidup sihat melalui pemerkasaan PIBG.
  2. Memantapkan program promosi dan intervensi menangani masalah obesiti di sekolah dengan menambah nilai program atau aktiviti sedia ada di peringkat sekolah dan komuniti.
  3. Meluaskan capaian program PIBG bagi membentuk sekumpulan pasukan yang terlatih dalam membantu menangani masalah obesiti di sekolah.
  4. Menurunkan prevalen obesiti dalam kalangan murid sekolah.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN

Secara kumulatif, sebanyak 8,426 (82.6%) buah sekolah dan 17,062 orang ahli PIBG telah dilatih dari tahun 2016 hingga 2018. (Jadual 1). Taklimat dan latihan C-HAT merangkumi 4 Modul seperti berikut :

a) Senario Masalah Obesiti Di Malaysia

b) Peranan PIBG dalam Menangani Masalah Obesiti Di Sekolah

c) Pemerkasaan PIBG Melalui Program Pemakanan Sihat Di Sekolah dan Pemantauan (BMI)

d) Pemerkasaan PIBG Melalui Aktiviti Fizikal Di Sekolah

 

Jadual 1 : Pencapaian Kumulatif Latihan Pemerkasaan PIBG Bagi Menangani Masalah Obesiti Di Sekolah (Inisiatif C-HAT) dari Tahun 2016 hingga 2018

Bil Negeri Bilangan Sekolah Pencapaian Keseluruhan
Rendah Menengah Jumlah Rendah Menengah Jumlah Peratusan Jumlah Ahli PIBG Dilatih
1 Perlis 74 30 104 76 26 102 98.1% 199
2 Kedah 547 201 748 471 173 644 86.1% 1436
3 Pulau Pinang 271 127 398 253 122 375 94.2% 1045
4 Perak 853 250 1103 774 232 1006 91.2% 1634
5 Selangor 659 275 934 569 241 810 86.7% 2302
6 WP Kuala Lumpur 201 101 302 199 94 293 97.0% 430
7 WP Putrajaya 14 11 25 12 11 23 92.0% 143
8 Negeri Sembilan 350 125 475 329 117 446 93.9% 1339
9 Melaka 237 77 314 207 76 283 90.1% 426
10 Johor 906 274 1180 715 335 1050 89.0% 1454
11 Pahang 540 196 736 474 169 643 87.4% 1121
12 Terengganu 352 149 501 275 117 392 78.2% 781
13 Kelantan 418 174 592 387 137 524 88.5% 1113
14 Sarawak 1264 195 1459 829 136 965 66.1% 1605
15 Sabah 1085 225 1310 692 152 844 64.4% 1946
16 WP Labuan 17 10 26 16 10 26 100.0% 88
JUMLAH 7,788 2,420 10,207 6,278 2,148 8,426 82.6% 17,062

                                                                                                                               Sumber: Bahagian Pemakanan, 2018

Selain itu, Mesyuarat Pengukuhan Inisiatif C-HAT juga telah diadakan di Zon Utara & Tengah, Zon Selatan, Zon Timur, Sabah, Sarawak dan Labuan pada tahun 2018 dan 2019 untuk melatih lebih banyak Jurulatih Utama Negeri (JUN) C-HAT dan membentuk Pelan Tindakan C-HAT negeri masing-masing

BAHAN PENERBITAN

Garis Panduan Pelaksanaan Pemerkasaan Pibg Dalam Menangani Masalah Obesiti Dalam Kalangan Murid Sekolah (C-HAT)

PERTANYAAN LANJUT, SILA HUBUNGI:

Cik Shirly Chai Sook Yi
csyshirly@moh.gov.my
03-88924475